پاکت یکسرباز ته دوخت بصورت تخت و یا با گاست جانبی (Open-Mouth, sewn, Flat or Gusseted sacks)

این نوع پاکت از قدمت بیشتری نسبت به سایر پاکات برخوردار هستند و با توجه به مزایای پاکات ته چسب استفاده از این نوع پاکت بسیار محدود شده است.

سایز استاندارد این اینگونه پاکات به شرح زیر است:

این نوع پاکات در کلیه صنایع قابل استفاده است و بصورت تک لایه، چندلایه و یا همراه با لایه های ترکیبی متالایز و PE بسته به نوع سفارش و کاربری قابل عرضه است.

سربندی این گونه پاکت ها به صورت روش های زیر امکان پذیر است:

  • توسط دستگاه دوخت بر روی پاکت
  • توسط دستگاه دوخت بر روی پاکت با نوار اضافی (جهت استحکام بیشتر)
  • بصورت خودچسب که قابلیت آن هنگام ساخت لحاظ می گردد.